Aquarama

Les all info om klubbklatring!

Vil DU ha eget adgangskort?
Les om nye treningstider og vilkår for personlig adgangskort
Klikk på AQ-logoen!
Login   Login vakt   Login kurs

Åpent brev til NKF ang. Fri Flyts nybolting på Hægefjell

[19.08.2017]

CKK i samarbeid med Grenland Klatreklubb sender åpent brev med bekymringsmelding til NKF angående Fri Flyts nybolting på Hægefjell, gjort i anledning Klatrefestival som avholdes 25. - 27. august i Nissedal.


Brev i sin helhet med alle vedlegg.

 

Oppdatering

CKK har fått opplyst at nyboltingen på treningsfeltet «Ovnen» likevel ikke er utført i regi av Fri Flyt. Vi har korrigert dette i nyhetssaken og i det linkede pdf-dokumentet. Vi har også imøtekommet et ønske fra redaktøren i «Klatring» (Dag Hagen) om ikke å vise frem kommunikasjon/utsagn han opplever være personlige og dermed ikke ment for offentligheten.

 

 

Åpent brev angående Fri Flyts nybolting på Hægefjell i Nissedal

 

Bakgrunn

Sommeren 2017 begynte det å gå rykter i klatremiljøet om at det var satt i gang et omfattende boltearbeid på Hægefjell i anledning medie. og reiselivskonsernet Fri Flyts annonserte klatrefestival siste helgen i august. Artikler i lokalpressen der det ble opplyst at "Fri Flyt AS" (heretter omtalt som "Fri Flyt") hadde fått betydelig støtte fra kommunen og lokale reiselivsaktører til å utvikle klatring i Nissedal som et kommersielt konsept styrket disse ryktene: http://ln24.no/siste_nytt/historisk_l%C3%B8yving_til_historisk_festival.
Hele innholdet i artikkelen (som ligger bak avisens betalingsmur) er gjengitt i vedlegg 4 til dette brevet.

Det opplyses at i budsjettet til festivalen skal brukes 160.000 kroner til «utvikling av klatreruter» / «i løn til dei som skal pusse og gjere klar alle klatrerutene». Nissedal kommune skal gjennom en bevilgning på 200.000 kroner dekke alle disse utgiftene. De resterende 40.000 fra Nissedal kommune skal ellers sammen med inntekter fra andre sponsorer og en estimert billettinntekt på 90.000 kroner dekke en total festivalkostnad på 475.000 kroner. Det blir også anført «at ein må klargjere opptil 30 klatreruter før festivalen, og nokon av dei er svært lette ruter i nærleiken til campingen».
En stigende uro i Grenland klatreklubb og Christianssand klatreklubb, som begge føler sterk tilknytning til området, medførte at undertegnede tok kontakt med ansvarlig prosjektleder for Klatrefestivalen, Tonje Sameien, for å forsikre seg om at Fri Flyt var sitt ansvar bevisst som arrangør og som ivaretaker at dette klatreområdets unike kvaliteter. Her er kopi av henvendelsen:
 
----------------------------

Fra: Nils Rune Birkeland [mailto:nils.r.birkeland@uia.no]
Sendt: mandag 14. august 2017 11.58
Til: Tonje Sameien <tonje@friflyt.no>
Kopi: thor.inge.hansen@gmail.com;
Emne: Nybolting på Hægefjell i anledning klatrefestivalen

Hei Tonje, jeg henvender meg til deg siden du er prosjektleder for klatrefestivalen. Det går rykter om nybolting i området rundt «Heavens gate», bestilt og betalt av klatrefestivalen. En del Hægefjell-entusiaster er nå litt bekymret for hvorvidt det er tatt hensyn til allerede etablerte ruter i området, slik at nye bolter/ruter ikke kommer i konflikt med disse. Vedlagt ser du nettførerne på gjeldende ruter i området (som dels fungerer som tillegg til de ruten som allerede er beskrevet i siste utgaven av «Gå Telemark» av Götz Wiechmann). Kan du avkrefte bekymringene, tror du?

Beste hilsen
Nils Rune Birkeland

<klatreforer_nissedal.pdf><Nyturer i Nissedal.PDF>

-----------------------------

Svaret som kom fra redaktør i bladet «Klatring», Dag Hagen, dempet ikke bekymringene. Dette svaret er i sin helhet å finne i vedlegg 2 til dette brevet.
 
Med dette som bakgrunn reiste Thor Inge Hansen og Nils Rune Birkeland, på vegne av styrene i sine respektive klatreklubber til Hægefjell den 16. august for å undersøke nærmere hva som faktisk hadde blitt gjort. Begge har relativt god lokal kjennskap til området og klatrerutene som finnes der etter å ha benyttet dette som klatrearena helt siden tidlig 1990-tall. Begge har også en viss bakgrunn for å vurdere sikkerhetsmessige sider ved saken som sertifiserte klatreinstruktører i NF-systemet, henholdsvis som Klatreinstruktør 1 og som Fjellkursleder. Resultatet av denne befaringen finnes vedlagt i form av «Rapport fra besiktigelse av Fri Flyts nybolting på Hægefjell» som er å finne som vedlegg 1 til dette brevet. Denne rapporten er også publisert på nettsidene til Christianssands klatreklubb.

Mens arbeidet med rapporten fra befaringen pågikk begynte Fri Flyt å sende et standardsvar til alle dem som henvendte seg med sine bekymringer angående nyboltingen. Avsender er i dette tilfellet er Erlend Sande, redaktør i Fri Flyt-magasinet. Svaret fra Erlend Sande er også i sin helhet å finne som vedlegg til dette brevet.

 

Vår kommentar til Fri Flyts uttalelser

Vi går her ikke inn i Fri Flyts forsøk på å legitimere inngrepene / tiltakene med henvisning til allmennhetens interesse, tilrettelegging for nybegynnere og det eventuelle behovet for å endre et klatreområdes karakter etc. for å tiltrekke seg større brukergrupper i mer eller mindre kommersiell hensikt. Vi kritiserer heller ikke intensjonen om å etablere en nasjonal klatrefestival i Nissedal, den synes vi er god.
Det vi først og fremst ønsker å gjøre, med bakgrunn i vår rapport fra befaringen på Hægefjell 16. august (vedlagt dette brevet) samt informasjon som er kommet fram i den gjengitte korrespondansen i saken, er å kommunisere våre bekymringer om alvorlige svikt i kvalitetssikringsrutinene til Friflyt-konsernet. Denne manglende kvalitetssikringen framkommer i flere ledd i forberedelsene til «Klatrefestivalen» i Nissedal.

 1. Fri Flyt har sikret seg sponsormidler og økonomisk støtte fra kommune, lokale reiselivsaktører og grunneier(e) på Hægefjell for å utvikle Nissedal som klatredestinasjon. Isolert sett er dette positivt. Tanken på hva man kunne fått til dersom hele 160.000 kroner hadde blitt forvaltet på en langsiktig og fornuftig måte med involvering av dugnadsinnsats og i samråd med lokale klatrere med god kjennskap til området er svimlende.

  Den alvorlige svikten i dette leddet handler først om at Fri Flyt ikke har sikret seg forankring blant tiltakene som er planlagt blant miljøet av de klatrerne som benytter området. Ingen konkret informasjon til offentligheten eller høringer/konsultasjon overfor aktive klatrere i de lokale klubbmiljøene er foretatt. Erlend Sande skriver i sitt svar at

  vi ser på diskusjon og debatt som noe positivt, det opplyser og det utvikler.

  I dette tilfellet har det ikke skjedd noen form for opplysning, kun fysisk utvikling ved at man har latt inngrepet/anleggsarbeidet tale for seg selv. Det kan dermed ikke oppfattes som at kvalitetssikringen i dette første leddet har foregått på en akseptabel måte.

  Dernest handler saken i dette leddet om at utbyttet kommunen og andre sponsorer får igjen for investeringen på til sammen 160.000 kroner til nyetablering og pussing/klargjøring av klatreruter (+ 40.000 kroner til selve festivalaktiviteten) er heller magert. For denne summen er det gjennom å betale enkeltstående private aktører, opprettet et mindre og svært konfliktfullt «kursområde» ved Hægefjell (jamfør befaringsrapport) samt blitt tilført enkelte bolter i Treningsfelter kalt «Omnen» og «Kjøberg/Skytebanen», førstnevnte av disse også konfliktfylt ved at det er blitt boltet i allerede eksisterende klatreruter. I tillegg er det en risiko for at Fri Flyt som arrangør gjennom sin fremgangsmåte i denne saken risikerer å skade både sitt eget, kommunens og festivalens renomme i klatre-Norge. I seg selv bør disse kjensgjerningene være grunnlag for en bekymringsmelding ikke bare til rådmannen i Nissedal kommune, men også til andre sponsorer - om hvorvidt midlene som er bevilget til Fri Flyts "Klatrefestival" er benyttet/virker i henhold til intensjonene. Når det er sagt, er vi uansett selvfølgelig glade for at selve de fysiske inngrepene foreløpig ikke virker å være mer omfattende.

 2. I planleggingen av arena for selve tiltaket har Fri Flyt ikke sikret seg tilstrekkelig kunnskap f.eks. ved å konsultere klatrere med kjennskap til de lokale geografiske forholdene. Det virker heller ikke som Fri Flyt har konsultert tilgjengelige førerverk for området. Dette kommer fram både av argumentasjonen fra Dag Hagen og fra Erlend Sande (som heller ikke er samstemte seg imellom). Sande anfører at

  Opprinnelig plan var å lage en ny rute, men da det viste seg vanskelig og at en eventuell rute ble for inneklemt mellom andre ruter.

  Enhver med en viss kjennskap til Hægefjell og rutene der vet at det fortsatt finnes store klippepartier uten etablerte klatreruter i området til høyre (nordøst) for Via lara. Her kunne man med letthet funnet og rensket ei linje som kunne blitt boltet opp med tanke på nybegynneres behov for sikkerhet. Også i den sektoren hvor selve inngrepet er gjort («Sektor Rain») finnes det relativt store områder med potensial for nye klatrelinjer uten å komme i konflikt med eksisterende ruter. Hvorfor man likevel velger å legge seg ikke bare tett opp til, men også fullstendig å sanere ei eksisterende rute, som attpåtil er boltet i 2010 med solide materialer og god sikkerhetsstandard, synes svært underlig. Dette må sies å være nok en alvorlig kvalitetsbrist.

 3. I den etablerte klatre- og boltetikken i Norge, som deles av det store flertallet ikke bare i det norske klatremiljøet men også internasjonalt (referanser her er samtlige av de store klatreklubbene i Norge, Norges klatreforbund og Norsk tindeklub samt UIAA), er det en forutsetning at man konsulterer førstebestigere dersom man ønsker å endre karakteren til en klatrerute. Dette gjelder både montering av nye bolter og endring av rutas karakter etc. og ikke minst ved fullstendig sanering av en eksisterende klatrerute, slik rapporten avdekker at har skjedd i dette tilfellet. Om førstebestigere er avgått ved døden, ikke lenger er aktive eller at man etter gjentatte forsøk via flere kanaler ikke oppnår kontakt med disse, skal man i tilfelle konsultere det lokale klatremiljøet for å sikre seg både aksept og ryggdekning for planlagte tiltak. Punkt 1 overfor viser at dette siste ikke har skjedd. Vi henviser her ellers også til vedlegg 3 til dette brevet som inneholder Norges klatreforbunds boltepolitikk. Se da spesielt pkt. 1, 3, 5, 6 på s. 2, samt «4.utgangspunkt» på s. 3, og pkt. «6.6. bolting av flertaulengders rute». At en profesjonell aktør som Fri Flyt ikke har satt seg inn i og/eller ignorerer/hever seg over slike normer er nok et eksempel på dårlig kvalitetsarbeid.

 4. Redegjørelsene for informasjonen til førstebestigere og ikke minst dokumentasjonen på disses eventuelle aktive aksept for tiltaket med sanering av klatreruten «Dragons Highway» er i seg selv eksempel på dårlig kvalitetssikring (rot) både i planleggingen av boltetiltaket og av selve informasjonsflyten internt i Fri Flyt. Redegjørelsene fra Dag Hagen og Erlend Sande er her langt i fra samstemte. Hagen skriver:

  Vi mente en av rutene til Götz Weicmann kunne egne seg. Jeg mailet han og han svarte at det var greit. Arbeidet ble iverksatt. Det viser seg at via misforståelser, som jeg tar ansvaret for, er ruta det slås ekstra bolter på en annen rute, førstebesteget av to andre tyskere. Jeg formidlet umiddelbart dette til Götz, og spør ham om kontaktinfoen til de andre førstebestigerne. Jeg fikk aldri svar på dette fra Götz, men er gjort oppmerksom på at de vet hva som har skjedd. Jeg har ikke hørt noe fra de.

  Samtidig skriver Sande:

  Vi (bad) førstebestigerne om tillatelse til å rebolte og sette flere bolter på en av deres ruter. Vi fikk denne tillatelsen og satte i gang arbeidet.

  Videre skriver Hagen:

  I lys av det vi drev på med på 90-tallet, da denne ruta ble gått, så ble det for jeg og de jeg kjenner sin del, jo slått så få bolter som overhode mulig(…)

  Realiteten, som den vedlagte rapporten fra befaringen viser, er at den sanerte ruten (de to første opprinnelige standplasser er fjernet og reetablert med hele fire nye standplasser og med nye 17 ledebolter) ble etablert og førstebesteget av nettopp Götz Wiechmann (Hagen omtaler ham feilaktig som «Weichmann») og en annen tysker (G. Frost) i 2010. Den var utstyrt med moderne bolter i syrefast stål og med en bolteavstand som sikkerhetsmessig står i stil til den tekniske vanskelighetsgraden, 6+, som uansett langt ifra kan oppfattes å være en grad egent for nybegynnere i sporten.

  I tillegg viser rapporten at det i to ruter fra 1990-tallet, der man i tilfelle ikke har lyktes komme i kontakt med førstebestigerne (ikke bare to men fire andre tyskere), er plassert ytterligere fire toppankere. Informasjon som er formidlet til Götz Wiechmann og andre førstebestigere om hva som er planlagt gjort synes i lys av dette å være høyst uklar og forvirrende. Dette blir eksempel på dårlig og/eller fullstendig fraværende kommunikasjon med førstebestigere og fremstår som nok et eksempel på dårlig kvalitetssikring fra Fri Flyt sin side.

 5. Så til den mer konkrete håndverks- og sikkerhetsmessige siden ved det tiltaket som er gjort på Hægefjell. Her virker det som det er alvorlige svikt i kommunikasjonen mellom bestiller/oppdragsgiver og leverandør/oppdragstaker. Sande anfører først at

  Vi har rensket riss for kurs i trad-klatring, og på tre slike riss er det satt anker etter en taulengde, samt et rapellanker.

  Kommentar: De nevnte rissene er ikke rensket, her er fortsatt en stor jobb igjen å gjøre dersom rissene skal fremstå som attraktive læringsarenaer for tradklatring.

  Klatrerne som utførte jobben (med en flertaulengders rute), har boltet på en moderne måte, med en avstand mellom boltene som gjør at de som er vant til sportsklatring vil oppleve det som trygt.

  Kommentar: Rutene er boltet relativt tett, men med en underlig oppdeling av taulengdene (se vedlegg 1). Som nevnt er rutens vanskelighetsgrad heller ikke tilpasset nybegynnere, med et crux på grad 6. En svært viktig ting vi ønsker å bemerke er den åpenbare risikoen det innebærer å legge til rette for at relativt uerfarne klatrere nå kan komme seg helt opp til de farlige blokkene som befinner seg i det som opprinnelig var tredjelengden på Dragons Highway. Dersom en uvøren nybegynner skulle dra ut en av disse, vil det kunne bli katastrofalt for alle som befinner seg i det som nå må anses som et etablert kursområde nedenfor, og hvor det presumtivt vil kunne oppholde seg mange klatrere samtidig både under og etter festivalen (på sesongbasis). Om installasjonen blir stående, vil vi av sikkerhetshensyn sterkt oppfordre Friflyt til å sørge for at denne faren blir eliminert!

  I tillegg er det boltet to korte ruter til kurs.

  Kommentar: De to «korte» rutene det her er snakk om er ikke «korte» men utgjør ytterligere to ruter på henholdsvis to og tre taulengder på hver sin side av den sanerte ruta Dragons Highway. Den venstre av disse er heller ikke fullført ned til bakken, så også her virker det å være en svikt i kommunikasjonen mellom bestiller/oppdragsgiver og utfører/oppdragstaker. En ferdigstilling av «oppdraget» vil her medføre enda mer konfliktfylt nybolting.

 

Vår henstilling til Norges klatreforbund

Vi håper Norges klatreforbund (NKF) kan oppfordre Fri Flyt om inntil videre å stoppe ombolting, nybolting og nyetablering av klatreruter på Hægefjell og i Nissedalsområdet. Vi synes Fri Flyt bør gå grundig gjennom sin egne kvalitetssikringsrutiner i forberedelsene til festivalen, og ikke minst sikre seg ryggdekning og aksept for aktuelle tiltak gjennom åpne prosesser i de lokale klatremiljøene. Vi har tro på at NKF kan bidra med å legge til rette for slike prosesser.

Videre, om det fortsatt er noe igjen av potten på 160.000 kroner til ruteutvikling i Nissedal, henstiller vi NKF som fagorgan om å rådgi Fri Flyt og Nissedal kommune i hvordan disse i tråd med gjeldende klatreetikk best kan brukers, for å gjøre Nissedal til en enda mer attraktiv og ikke minst enda sikrere arena for alle kategorier klatrere.

Til slutt ber vi NKF om å formidle følgende henstilling til instruktører og deltakere på "Klatrefestivalen" i Nissedal samt til andre klatrere som besøker Hægefjell i nærmeste fremtid:

- Avstå fra å benytte de nye boreboltene som er montert i sektor Rain på Hægefjell. Plasseringen av disse er kontroversiell, og det er en del forhold, også sikkerhetsmessige, som må avklares før disse eventuelt tas i bruk. Boltene er merket med røde strips/rødt markeringsånd, og skal slik være lette å skille fra de opprinnelige boltene i området.  

 

Nils Rune Birkeland, Fjellkursleder - representant for Christianssands klatreklubb

Thor Inge Hansen, Klatreinstruktør 1 - sikkerhetsansvarlig i Grenland klatreklubb

Kristiansand / Skien 19. august 2017

 

Vedlegg:

Pdf Vedlegg 1

Pdf Vedlegg 2

Pdf Vedlegg 3

Pdf Vedlegg 4

 

 


CKK er medlem av "Grasrotandelen"   Nå kan du som spiller hos Norsk Tipping velge at CKK skal motta inntil fem prosent av det beløpet du spiller for.
Les mer..
(C) Christianssand Klatreklubb   |   Org.nr. 989 577 611
Grafisk profil og design forside: Torunn Øvland   |    Web powered by Umbraco   |    Webmaster: Siw Ørnhaug